Academie Beeldende Kunsten Mol ABK MOL

Strengere regels voor afwezigheid in DKO

Sinds 1 september worden we door de overheid verplicht om alle aan- en afwezigheden digitaal te registreren. Daarmee gepaard kregen we strengere regels opgelegd om afwezigheden te kunnen wettigen.

Omdat wij gesubsidieerd worden door de overheid hebben wij zoals in het leerplichtonderwijs een aanwezigheidsverplichting. Het aantal lestijden dat wij jaarlijks toebedeeld krijgen hangt af van het aantal ‘officiële’ leerlingen dat we kunnen aantonen. Enkel dan kunnen we onze ateliers elk schooljaar opnieuw blijven garanderen.

Daarom is het belangrijk dat iedereen goed geïnformeerd is. Te vaak afwezig zijn kan zo ernstige, onbedoelde gevolgen hebben.

Een leerling dient tussen 1 september en 1 februari voor minstens 2/3 van de lessen aanwezig te zijn om te kunnen slagen. Een gewettigde afwezigheid (mét attest) geldt daarbij ook als een gevolgde les.

In geval van afwezigheid is het belangrijk om dit tijdig en correct te verwittigen. Je kan je afwezigheid melden aan je leerkracht of per telefoon/mail aan het secretariaat.

Concreet:

  • Elke afwezigheid dient gestaafd te worden met een geldig attest (zo snel mogelijk te bezorgen aan het secretariaat);
  • Indien we geen attest ontvangen is een leerling altijd ongewettigd afwezig;
  • Een leerling mag maximum 3x afwezig zijn zonder attest in de periode van 1 september tot 1 februari (omwille van huiswerk, examens, ziekte zonder doktersattest, andere hobby of activiteit, etc.). Alleen die 3 afwezigheden zijn dan ‘gewettigd door de academie’ en hiervoor is geen verder attest vereist;
  • Elke les die door omstandigheden (ziekte leerkracht, ...) niet doorgaat of door een plaatsvervangende activiteit vervangen wordt, heeft nooit een ongewettigde afwezigheid tot gevolg.

Voorbeelden van geldige attesten zijn:

  • Afwezigheid door ziekte: doktersattest
  • Afwezigheid om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont: overlijdensbrief of een attest van de gemeente;
  • Afwezigheid om een religieuze feestdag te vieren van een door de Belgische Grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging: verklaring van de ouders;
  • Afwezigheid wegens school- of beroepsverplichtingen: attest van de school of werkgever;
  • Afwezigheid wegens bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders: attest van de bevoegde instantie of ondertekende verklaring van één van de ouders;

Meer info vind je hier

Heb je hierover nog vragen, neem dan contact op met het secretariaat.

Gepubliceerd op woensdag 6 oktober 2021 0 u.